Parkeringshuset - parkering

Det er 183 oppmerkede parkeringsplasser i parkeringshuset. Det er ikke anledning til å parkere utenfor anviste parkeringsplasser i parkeringshuset. Dette gjelder også sykler, mopeder, scootere og motorsykler.

NB! Det er ikke tillatt å bore i tak, vegger eller gulv da dette kan ødelegge den katodiske beskyttelsen.

Fordeling av plasser

Parkeringsplasser er knyttet til konkrete andeler i borettslaget og kan ikke selges separat.

En søkbar liste med oversikt over hvilke plasser som er knyttet til hvilken leilighet kan du finne her.  Det er også lagt ut skisser på de enkelte etasjene som bl.a viser leilighetsnummer og plassnummer.

Du kan godt bytte parkeringsplass midlertidig med en av de andre andelseierne men denne type avtale oppheves automatisk dersom en av dere selger sin andel. 


Bruksoverlatelse(utleie)

Andelseiere i borettslaget kan midlertidig overlate bruken av sin parkeringsplass til navngitte, fysiske  personer (f.eks. i form av utleie eller utlån). Før bruksoverlatelsen tar til skal det søkes om tillatelse til midlertidig bruksoverlatelse. Last ned dette skjemaet , fyll ut og gi det til vaktmesteren. Når bruksoverlatelsen er godkjent får du tilbake en kopi av skjema.

Avtale(r) mellom andelseier og midlertidig bruker knyttet til bruksoverlatelsen skal inneholde klausul om automatisk opphør dersom andel bytter eier.

Midlertidig bruker kan ikke overlate bruken av parkeringsplassen til tredjepart.

Kommersiell aktivitet tilknyttet parkeringsplassen eller parkeringshuset er ikke tillatt.

Andelseier som har overlatt bruken av parkeringsplassen til andre er fullt ut ansvarlig for midlertidig brukers bruk av parkeringsplassen og parkeringshuset.  

Det er ikke tillatt å overlate bruken av parkeringsplasser til virksomheter, organisasjoner eller til andre enn fysiske personer. Unntak* vil kunne vurderes etter søknad. Styret kan gi non-profit baserte virksomheter adgang til å leie under visse forutsetninger:
a) Styret må på forhånd godkjenne den aktuelle virksomheten og kan avvise søknaden om midlertidig bruksoverlatelse uten å gi nærmere begrunnelse.
b) Det forutsettes at det er sporbarhet i forhold hvilke personer som til enhver tid har hatt tilgang til parkeringshuset. Det skal i tilknytning til eventuelle hendelser være mulig å finne frem til hvem som har vært i parkeringshuset og da i hvilken tidsperiode.
c) Virksomhet registrert som midlertidig bruker skal sørge for at deres brukere og utstyr er forsikret. Forsikring må også inkludere dekning av ansvar for skader påført borettslagets og andelseiernes eiendom og utstyr/installasjoner i parkeringshuset.
d) Borettslaget kan godkjenne eller avvise en midlertidig bruker men selve leieavtalen er en sak mellom andelseier og midlertidig bruker.

*Bilkollektivet  kan godkjennes som midlertidig bruker. Andelseiere som er medlemmer i Bilkollektivet kan følgelig leie ut til denne virksomheten. Merk at det skal søkes om midlertidig bruksoverlatelse på vanlig måte


Motorvarmer

I parkeringshuset er det strømuttak for motorvarmere. Det er ikke kapasitet i elanlegget for tilkobling av annet utstyr som f.eks kupevarmer. Overbelastning vil bryte strømmen til alle som er koblet på samme kurs. 

NB! Ved tilkobling til strømuttakene i parkeringshuset, må det kun benyttes ledninger og annet utstyr som er beregnet på utendørs bruk. Kuldegrader og sollys vil gjøre plasten på utstyr beregnet på innebruk stiv og skjør. Og da risikerer man at det oppstår kortslutning som kan føre til brann.

EL-biler

Det er ikke tillatt å lade bil i garasjeanlegget. De viktigste grunnene til det er:

- elanlegget er ikke dimensjonert til å håndtere lading
- manglende sikkerhetsløsninger i parkeringshuset

Mer informasjon rundt dette kan du finne her