Endret: 20 jun 2017     Opprettet: 24 mar 2017

2017-03 Valdresgata 13 - utbedring av setningsskader

Om denne informasjonen

Vi lar denne artikkelen ligge ute som et arbeidsdokument og vil oppdatere etter hvert som mer informasjon blir tilgjengelig.

Denne utgaven er oppdatert: 15/5-2017


Arbeider starter mandag 22/5-2017

Det starter med forberedende arbeider som demontering av boder, fjerning av fastmontert inventar o.l. Kompressorer og annet knyttet til kjølerommene ble fjernet den 15/5.


Setningsskader generelt

Underliggende årsak til problemene er en kombinasjon av byggeslurv og ustabil grunn.

Setningene skaper først og fremst problemer for leiligheter og fellesområder i 1.etg. Alle bærevegger er generelt pelet til fast grunn så det er ingen grunn til å frykte at byggene som helhet står i fare.

Setningsskader er dessverre ingen ny problemstilling i borettslaget og det har vært gjennomført mindre omfattende rettingsarbeider tidligere år. Det har også i perioder vært gjennomført kontinuerlig setningskontroll, nivellement av høydebolter, den seneste før ny oppstart ble avsluttet i 2010.

Etter at det ble oppdaget at utviklingen i Valdresgata 13 A til D syntes å akselerere ble det tatt initiativ til en full gjennomgang av dette bygget, og rapport var klar i desember 2016. Kontinuerlig setningskontroll er restartet og dekker i dag Valdresgata 1A-B, 3A-D, 13A-D, 25A-D,17 og 23.


Valdresgata 13A, B, C og D

De alvorligste avvikene som kan relateres til setningsskadene er svakheter og store sprekkdannelser i horisontale og vertikale brannskiller i dette bygget. Denne type skader må det tas tak i umiddelbart siden det er en klar sikkerhetsrisiko for beboerne.

I utarbeidelse av teknisk grunnlag for tilbudsinnbydelser kom det frem flere tidligere ukjente momenter og prosjektet har vokst seg stadig større. Vi er nå i en sluttfase i forhold til avklaring overfor entreprenører og kan nå komme med antatt presise anslag for byggetid og kostnad for en permanent løsning av setningsskadeproblematikk i Valdresgata 13:

Beregninger som ble ferdig rett før GF viser at belastning på dagens peler er så stor at det må inn egne peler for nytt selvbærende gulv. Det vil forlenge prosjekttiden samtidig som en må forvente en kostnadsøkning.

Byggetid*: 12mnd
Total kostnad: 30 millioner kroner, inkl.mva (kostnader for peling ikke inkludert)

* forventet byggetid uten peling var på 9-10mnd


Noen punkter i forhold til gjennomføringen:

Det skal være mulig å bo i 2 til 4.etg. i hele anleggsperioden så det etableres provisoriske løsninger for vann/avløp strøm osv. Det vil dessverre bli lange perioder med relativt mye støy på dagtid. Det etableres midlertidig utganger fra leilighetene i 2 - 4.etg. til baksiden av bygget. Etter forslag som kom under møte for beboere den 20/4 vil disse dørene beholdes etter at prosjekt er gjennomført slik at man enklere kan nyttegjøre seg grøntarealene.

Fellesområder, inkl sykkelparkering, boder og kjølerom skal være tømt innen 2/5-2017
Containere for oppbevaring er plassert på plen rundt flaggstangen. Fordeling av containere og utdeling av FG godkjente låser gjennomføres mandag 24/4 som tidligere annonsert

Beboere som normalt er henvist til å benytte sykkelparkering i nr 13 men som ikke har bod i bygget vil dele på 20” container(e) som kan benyttes som midlertidig sykkelparkering slik det tidligere er informert om.  Vi minner om at alle sykler skal være fjernet fra nr 13 innen 2/5-2017.

Leiligheter i 1.etg skal i utgangspunktet være tømt innen 8/5-2017. Her skal det nevnes at den økte forventede byggetid har skapt ekstra utfordringer med å skaffe midlertidige boliger så her er det lagt inn litt fleksibilitet. Borettslaget og Boligbygg Oslo KF skal holde løpende kontakt med de beboere dette gjelder. 

I forbindelse med tømming av 1.etg. er det plassert avfallscontainere slik at det er lett å bli kvitt det man ikke ønsker å beholde.

Etter at I 1.etg. er tømt fjernes gjenstående installasjoner som f.eks boder og kjølerom og det etableres midlertidige løsninger for vann/avløp, strøm o.l. Deretter rives alle lettvegger før gulvene skjæres/pigges opp og fjernes.

Det skal graves innvendig for å legge ned nye rør for vann og avløp samt gi rom for ny gulvkonstruksjon. Drenering skal flyttes til utsiden av bygget der det hører hjemme.


Behandling på generalforsamling 9/5-2017

Med utgangspunkt i at utbedringsarbeidene viser seg å bli mye dyrere enn først antatt ble generalforsamlingens bedt om å gi formell godkjennelse til å gå i gang med en utbedring av setningsskadene som innebærer en permanent løsning av problemet. Dette da også med utgangspunkt i at det ikke er helt klart om de aktuelle arbeidene kan betraktes som en ”ordinær forvaltningssak”.

Før GF ble det avklart at en midlertdig løsning ikke var et reelt alternativ.


JAG